მოსწავლეთა ტრანსპორტი
კვლევა ისახავს მიზნად 2011-2014 წლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფად, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების მონიტორინგს.