წესდება

 “უფლებები და თავისუფლებები - კავშირი”

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
 
წესდება
 
საქართველო
თბილისი
2009 წ.
 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
 1. “უფლებები და თავისუფლებები - კავშირი” _ /შემდგომში “კავშირი”/ დაფუძნებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის საფუძველზე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ორგანიზაციულ – სამართლებრივი ფორმით და თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და საკუთარი წესდების შესაბამისად.
 2. კავშირის სახელწოდებაა: ა.ი.პ. “უფლებები და თავისუფლებები - კავშირი”.
 3. კავშირი რეგისტრაციის მომენტიდან წარმოადგენს იურიდიულ პირს, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, განცალკავებული ქონება, საანგარიშსწორებო და სავალუტო ანგარიშები.
 4. კავშირი უფლებამოსილია თავისი სახელით დადოს გარიგებები, შეიძინოს ქონებრივი, პირადი არაქონებრივი უფლებები და იკისროს მოვალეობები, იყოს მოსარჩელე ან მოპასუხე სასამართლოში.
 5. კავშირს აქვს ბეჭედი თავისი სახელწოდებით და ემბლემით, შტამპი და ყველა საჭირო რეკვიზიტი.
 6. ვებ-გვერდის მისამართი: http://freedom.org.ge 


მუხლი 2. კავშირის საქმიანობის მიზნები
 
1. კავშირის საქმიანობის მიზანია:
 
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის სფეროში:

 • სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დაცვა;
 • სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვა;
 • თავისუფლებააღკვეთილი პირების დაცვა წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისაგან;
 • ეროვნულ უმცირესობათა დაცვა;
 • მამაკაცებსა და ქალებს შორის თანასწორობის დამკვიდრების ხელშეწყობა;
 • რასიზმის, ქსენოფობიის, ანტისემიტიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ბრძოლა;
 • საინფორმაციო საშუალებებში აზრისა და ინფორმაციის გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე, სხვადასხვა ქვეყანას შორის იდეების გაცვლისა და კომუნიკაციის თავისუფლების განმტკიცება;
 • ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ცოდნის დამკვიდრების ხელშეწყობა.
საზოგადოებაში დემოკრატიული პრინციპებისა და ღირებულებების დამკვიდრების ხელშეწყობა.

2. თავისი მიზნების განსახორციელებლად კავშირი:

 • თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან;
 • ეწევა საგანმანათლებლო – შემეცნებით საქმიანობას;
 • ეწევა სამეცნიერო, საგამომცემლო და მთარგმნელობით საქმიანობას;
 • ქმნის იურიდიული მომსახურების ცენტრებს და ეწევა საადვოკატო საქმიანობას;
 • სამართლებრივი ექსპერტიზის, შეფასებისა და მონიტორინგის, ასევე პოზიციების გამოხატვის გზით აქტიურად მონაწილეობს საზოგადოებრივ – პოლიტიკური საკითხების განხილვაში;
 • ქმნის კავშირის სტრუქტურულ ერთეულებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე;
 • ეწევა დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც არ ცვლის მისი, როგორც არასამეწარმეო იურიდიული პირის ხასიათს;
 • ეწევა სხვა საქმიანობას, რომელიც არ იკრძალება კანონით.
 
მუხლი 3. კავშირის დამფუძნებლები

1. კავშირის დამფუძნებელია:

ლობჟანიძე ნათია
 
2. კავშირი არ არის დაფუძნებული წევრობაზე.


 
მუხლი 4. კავშირის ქონება

 1. კავშირის ქონება იქმნება საწევრო შესატანების, შემოწირულობების და სხვა კანონით ნებადართული შემოსავლებისაგან.
 2. კავშირის ქონება შეიძლება მოხმარდეს მხოლოდ მის საწესდებო მიზნებს.
 3. კავშირის შემოსავლებიდან შეიძლება შეიქმნას სარეზერვო, საქველმოქმედო და სხვა ფონდები.
 
მუხლი 5. კავშირის მართვა

 1. კავშირის სახელით გადაწყვეტილებას იღებს კავშირის დამფუძნებელი.
 2. კავშირის ხელმძღვანელია დირექტორი.
 
მუხლი 6. კავშირის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი და კავშირის დირექტორი

 1. კავშირის დირექტორი ინიშნება კავშირის დამფუძნებლის მიერ.
 2. კავშირის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირია კავშირის დირექტორი.
 
მუხლი 7. კავშირის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

 1. კავშირის ლიკვიდაცია ხდება:
  • ა) რეგისტრაციის გაუქმების შედეგად;
  • ბ) დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით;
  • გ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
 2. გადაწყვეტილებას კავშირის ნებაყოფლობითი ლიკვიდაციის შესახებ ღებულობს კავშირის დამფუძნებელი.
 3. კავშირის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, დამფუძნებელი ვალდებულია დაამთავროს მიმდინარე საქმეები.
 4. კავშირის რეორგანიზაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 5. კავშირის რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შემთხვევაში კავშირის ქონების განაწილება ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.