დაცვის პოლიცია
შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში N74/36 01.01.2014წ. – 01.01.2016 წ

/cms/site_images/dacvis-policiis-departamenti.pdf