ბმულები
http://cidf.ge - სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზმის განვითარების ფონდი
http://www.moc.gov.ge/- საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო
http://www.probation.gov.ge/ პრობაციის ეროვნული სააგენტო
http://mes.gov.ge - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

http://skoool.emis.ge/main.php

http://ge.itstep.org -  IT Step კადემია - საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი IT სპეციალიზაციით

http://democracy.org.ge - ა(ა)იპ დემოკრატიის ცენტრი