"პრობაციის" ინსტიტუტი
"პრობაციის" ინსტიტუტი საქართველოში - 1840 წელი


პრობაციონერთა დასაქმება