"უფლებები და თავისუფლებები - კავშირი" ადგილობრივი არჩევნებისათვის ადგილობრივ დამკვირვებელ ორგანიზაციად დარეგისტრირდა
2014-05-11
"უფლებები და თავისუფლებები - კავშირი" ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისისარჩევნებისათვის რეგისტრაციაში გატარდა და მიენიჭა დამკვირვებლის სტატუსი ყველა დონის შესაბამის საარჩევნო კომისიაში - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განკარგულება №120/2014, 2014 წლის 11 მაისი.